Nu kan du börja anlägga en blomsteräng inför nästa år.

Vi har i tidigare nyhetsbrev skrivit om hur ängar på golfbanan kan vara till både glädje och nytta. Alla delar av golfbanan är ju inte tees, greener och fairways. Om delar av de ytor som inte är en direkt del av spelfältet utgörs av blomrika gräsmarker, kan banan bli mer attraktiv för klubbmedlemmarna. Sådana marker är vackra, och bidrar till att en runda med golfklubborna ger återhämtning från vardagens stress. Ett flertal studier visar också, att vistelse i artrika miljöer är bra för vårt immunförsvar och minskar risken för kroniska inflammationssjukdomar. Allt fler är dessutom medvetna om vikten av att vi är rädda om de bin, humlor och fjärilar som gynnas av välskötta ängar. Vi är ju beroende av dem för att kunna skörda frukter och grönsaker. Medlemmarna gläds åt att deras egen golfklubb gör insatser för att underlätta för insektslivet, och för att pollinatörerna skall hitta nektar och pollen, som dessa måste ha för att överleva.

Nu i oktober kan du börja så in lämpliga växter inför nästa säsong. Skulle du inte hinna nu, går det bra att så tidigt i vår (april – maj), men det kan vara bra att förbereda marken redan nu.

För att ängen skall göra störst nytta, bör fröna komma från den del av landet där golfbanan ligger. Nu är det lite sent att samla in själv, men man kan köpa lämpliga blandningar från företaget Pratensis, som har sådana av olika ursprung och för olika lägen (http://www.pratensis.se). Däremot skall man vara lite försiktig med andra stora fröfirmor. En del säljer blandningar som inte alltid har sitt ursprung ens i Sverige, ännu mindre från en speciell region. Ibland innehåller de frön som inte ens kommer från riktiga ängsväxter. De flesta ängsfröblandningar har ett inslag av ettåriga växter, som egentligen är åkerogräs. Men det finns en orsak till detta: det gör att det finns något som blommar redan första året, trots att de flesta som hör hemma på ängen och som är fleråriga, tar längre tid på sig. Redan under andra året är de dessa perenna arter som dominerar.

Det finns flera anledningar till att man bör välja frön från växter som har lokalt ursprung. Då gror de med större sannolikhet till plantor som klarar sig bra i rådande klimat. Det är också troligt att de då har egenskaper som passar platsens insekter och svampar, som de kan utveckla en ömsesidigt gynnsam relation med. Rent allmänt vill man också bevara så mycket som möjligt av den geografiska variation som finns inom alla arter.

Det här är bra att göra nu:

Den bästa platsen är en som är solexponerad under ett antal timmar under dagen. Jorden bör vara mager och har en grynig konsistens, gärna med inslag av sand. Om jorden är tyngre och inte lika lättdränerad, kan du tillföra sand.

Börja med att ta bort 10 – 30 cm av det grässvålen, så att du får bort både gräs och rötter från sådana växter som kan konkurrera med dem du vill ha. Särskilt fleråriga rotogräs som t ex tistlar, nässlor och kirskål behöver avlägsnas. Om marken är någorlunda mager, kan det räcka att blotta jorden fläckvis.

Därefter krattar du jorden, så att den blir jämn, och slå sönder eventuella klumpar. Vattna den sedan, för groningen går fortare om jorden är lite fuktig.

Ängsfrön måste sås ganska glest. Det är lättast att blanda fröna med lite sand eller sågspån, för att kunna fördela dem jämnt och kunna se var du har sått. Det går åt ungefär 3 – 3,5 g per kvadratmeter.

Efter sådden myllar du ner fröna med en kratta eller gallervält. De skall bara precis täckas av jord i ett tunt lager och får inte hamna för djupt ner i marken. Nu är det bara att vänta. – Om du väljer att så först på våren, får du passa på att marken inte torkar ut innan fröna har grott.

Vårens och sommarens svampsituation

Snömögel
I de prover vi fått in under våren och försommaren har vi sett en hel del snömögel i form av sommarfusarium som har kommit i samband med regn. I år har våren generellt sett varit torr och när en stress växlas mot en annan stress gynnas snömöglet. Gräset är hungrigt och all näring har dränerats.

Torrfläckar
Nu under försommaren har flera klubbar i Stockholmstrakten drabbats av jobbiga torrfläckar vilka har uppkommit efter regn. Torrfläckarna utvecklades egentligen under vårens torka men började synas mer efter regn. Detta kan verka något förvirrande men beror på att när regnet väl kom började allt omkringliggande gräs växa jättebra medan gräset i torrfläckarna inte kom igång och växte.
Vi har sammanlagt fått in prover från sju olika greener med torrfläckar och vid en första anblick såg alla torrfläckar ut att vara Pythium root dysfunction. Vi hittade emellertid bara Pythium-problem i ett av sju prover. Det gäller ändå att vara observant eftersom torrfläckar kan provocera fram Pythium-utbrott.

Tidig dollar spot
I år har vi sett dollar spot väldigt tidigt på säsongen. Vi har fått in prover med dollar spot från två klubbar, en klubb i Småland och en i Stockholm. Det gäller alltså att redan nu vara uppmärksam vad gäller denna svamp. För att förebygga dollar spot bör man jobba med att motverka torkstress och att välta så ofta det går. Om man vältar mycket är det också viktigt att inte glömma bort att lufta greenerna för att undvika att drabbas av black layer.

Sommartider på Botaniska Analysgruppen

Labbet är öppet hela sommaren och det går bra att skicka eller lämna in prover som vanligt. Under v30 och 31 (25 juli till 6 augusti) är dock Marina på semester och den som vill ha lite djupare konsultation behöver därför kontakta Marina innan eller efter denna period.

Varma hälsningar
Botaniska Analysgruppen

Gynna vilda pollinatörer på golfbanan!

Att anlägga en äng på golfbanan

Förr var blomstrande ängar ett vanligt inslag i den svenska naturen. De senaste decenniernas rationalisering av jordbruket har emellertid inneburit att naturtypen mer eller mindre försvunnit, och med den, mångfalden av olika pollinatörer. Trots omfattande insatser har den negativa trenden fortsatt. Som ett exempel bedöms en tredjedel av våra vilda svenska bin vara hotade.

För att vända trenden behövs lösningar på flera nivåer. Här kan svenska golfbanor vara med och göra betydande insatser. Golfbanor har unika möjligheter att anlägga blommande ängar. Det kan locka fler målgrupper till spel, och det samtidigt som man bidrar till en hållbar utveckling.

Innan processen sätter igång kan det vara bra att få med berörda medlemmar och personal. Bjud in alla till ett möte! Finns det medlemmar eller externa aktörer som kan bidra med värdefull information om ängar (t ex vilka lokala ängsväxter trivs just här och var trivs vildbin)? Undersök om det finns andra enkla och billiga men kraftfulla projekt som kan bidra till ökad biodiversitet (t ex insektshotell, döda träd och holkar). Kanske är det möjligt att få med personer som kan ställa upp på ideell basis, t ex inom hembygdsföreningen eller om det finns någon lokal botanisk förening? Välj sedan ut de förslag som är enkla att genomföra och som gör mest nytta för den biologiska mångfalden på banan.

Hur anläggs ängen
För att anlägga en äng krävs inga stora ytor, men välj platsen med omsorg. Ängsblommorna och insekterna gynnas av att ängen ligger i soligt och vindstilla läge. Finns sandblottor i närheten är det bra då flera vildbin bygger sina bon i sanden. Du kan också skrapa av det översta jordlagret så att sanden blottas eller så kan sandhögar läggas ut i solbelyst läge (använd gärna finkornig ”sandlådesand”). För trädbyggande vildbin kan torra lövträdsstockar med fördel också placeras ut invid banan. Många arter anlägger nämligen sina bon i små håligheter i gamla träd eller i död ved.

Länsstyrelsen i Skåne rekommenderar att ängsblommor sås in i ruffar eller i högruffar då dessa sällan klipps och inte behandlas kemiskt. Ytorna bör dock ”störas” så att jorden blottläggs, annars konkurreras örterna ut. Vid nyanläggning kan vegetationen schaktas bort så att jorden blir bar. Ett annat sätt är att gräva bort gräset i rutor på minst 1 x 1 meter innan fröer sås in. Tänk också på att ängsväxter trivs på mager mark så det gäller att inte gödsla (!).

Välj alltid fröer eller småplantor från inhemska växter. Gärna lokala sorter som finns i din omgivning (här kan t ex insatta medlemmar bidra med specifik kunskap) eftersom dessa är anpassade efter de pollinatörer som finns i omgivningen. Finns rester av den gamla floran kvar på området är det bra att låta den stå kvar (eller samla in fröer för nysådd). På marknaden finns också olika fröblandningar som är anpassade efter olika jordarter och hur fuktig marken är under högsommaren. Pratensis AB3 är ett exempel på en seriös aktör som har svenskt genetisk material av riktiga ängsväxter.

Tidpunkten för sådd är augusti-september eller under våren i april-maj. Våren innebär dock mer passning med vattenkannan. Eftersom utsädesmängden är låg (3–3,5 g/ m²) är det lämpligt att blanda upp fröet med lika stor del fyllnadsmaterial, som till exempel sågspån, vetekli eller sand för att få en jämn fördelning av fröet på ytan och för att man ska kunna se var man redan sått2.

Ängar ska slås eller klippas efter blomningen, dock inte förrän örterna hunnit sätta frö. Det varierar givetvis i tid, men i slutet juli eller i början av augusti brukar vara en lämplig tid. Låt klippet ligga kvar några dagar till en vecka innan det tas bort, så växterna hinner släppa sina frön.

Anläggningen av äng är en process som tar några år, men ett gott resultat brukar uppnås ”redan” efter tre år.

Länkar och bilder

1) Länk till åtgärder för vildbin, om sandblottor, stockar och ängsblommor (Länsstyrelsen)
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.5e83a30f169d90292dff156/1606900995235/Hj%C3%A4lp%20v%C3%A5ra%20vilda%20bin_faktabroschyr_webb_tillg%C3%A4nglighetsanpassad.pdf

2) Länk till praktisk handledning från gräsytor till äng (Naturskyddsföreningen)
https://old.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/fran_grasytor_till_angar_2020_07_06.pdf

3) Länk till företaget Pratensis hemsida (ett företag som säljer ängsfröer och som även har bra information om ängar)
http://www.pratensis.se/artikel/hur-anlaggs-angen

Fördärv i det fördolda

När ärenden gällande rötsvampar kommer in för analys är det framför allt frågor om äkta hussvamp som dominerar. Till synes verkar de övriga rötsvamparna tämligen ointressanta för den oinvigde, men dessa kan också skada byggnader och flera av dem kan också vara mycket destruktiva. I den här texten tar vi upp några vanligt förekommande rötsvampar. Vi kommer att visa att gruppen rötsvampar är mycket mångformig, men att dess medlemmar har just själva vednedbrytningen gemensamt.

Läs mer

Nytt preparat mot svamp – Maj 2021

Nytt preparat mot svamp! Vi bjuder på ett före & efterprov till de 20 första kunderna som använder Ascernity!

Den 19 mars 2021 godkändes svampmedlet Ascernity. Vi vill samla vår egen erfarenhet från svenska banor och svampar! När och om du har behov att bekämpa snömögel, sommarfusarium, antraknos eller dollar spot, så kan du kontakta oss så skickar vi en fraktsedel till ett före- och ett efterprov (det vill säga till ett prov som tas före bekämpning och ett prov som tas efter bekämpning). Detta erbjudande gäller de 20 första kunderna som kontaktar oss via mail eller telefon.

Mail: elisabeth.gondel@botaniskanalys.se

Telefon: 031-786 26 57

I brist på varmare tider

I år fick vi en kallare och mer snörik vinter än vanligt. För många banor runt om i Sverige har detta medfört mycket kraftiga snömögelskador som framförallt har blivit synliga efter snösmältningen i slutet av februari. Skadorna som uppstått är orsakade av vanligt rosa snömögel, Microdochium nivale. Endast i ett fall har vi sett grått snömögel.

Enligt nuvarande väderleksprognos finns äntligen tendenser till en viss stabilisering av vädret, som annars har varit mycket kallt och blött under maj månad. Även april har varit förhållandevis kall och torr på sina ställen, eller kall och blöt. Kylan har naturligtvis försvårat vårstarten för flera klubbar, och skador har fått svårt att växa ihop. Det har också inneburit en stor utmaning för många greenkeepers som har fått senarelägga viktiga skötselåtgärder. Men, med lite tur, så gäller dagens väderleksprognos för den närmaste tiden. Får greenerna lite värme och kärlek, så kommer snömögelangreppen till sist börja avta och läka ihop.

Uppdaterad fungicidinformation på hemsidan

Nu har vi uppdaterat fungicidinformationen på hemsidan. Klicka dig fram så kan du läsa om vad som gäller just nu.

Läs mer

Sagan om snömöglet som försvann

Dagen blir kortare och kortare, det blåser en blöt och kulen vind och på Botaniska Analysgruppen ligger de sista höstproverna och inkuberar i laboratoriet. Men något är inte riktigt som det ska vara på hösten – var är allt snömögel?

Vädret
September månad var på de flesta håll mycket torr och först i oktober föll kraftig nederbörd i stora delar av landet, med extremt blött väder i vissa regioner. Både det torra vädret i september och oktobers kraftiga regnväder, gav ett lägre generellt svamptryck på banorna och specifikt lägre förekomst av snömögel än en vanlig höst. Detta gör också att vi har sett mycket lite snömögel i prover från omkringliggande områden, såsom fairway och tee.

Skötseln
Det flesta håller en mycket hög nivå, vad gäller IPM-skötsel och vi är alltid lika glada att kunna rapportera att arbetet med skötseln, ger resultat i form av lägre svampnivåer. Till skillnad från vad många av oss människor känner, har gräset inte varit stressat under hösten. Istället har det njutit av en högre klipphöjd, färre spelare och några härliga luftningar.

Eliten
På många klubbar har man vart mycket noggrann med att lägga ut Instrata Elite i god tid, och under rätt väderlek, för att det ska ha optimal effekt på snömöglet.

Det ska tyvärr sägas att frånvaron kan bli kort, eftersom november, enligt SMHI, kommer bli en torrare månad. Sannolikt är det så att snömöglet snart åter gästar banorna.

Fula skador efter behandling

Ibland händer det att vi får samtal om att skadorna som behandlats med systemiska preparat ser fulare ut, än vad de gjorde dessförinnan. Detta trots att vi i proverna ser att svampen har dött. Hur kan det komma sig?

En skada på green uppstår genom att en svamp växer till i en fläck och angriper enskilda gräsplantor, som blir gula eller vissnar. När tillräckligt många gräsplantor inte längre är gröna, syns det som en fläck. Systemiska preparat dödar svampen, men eftersom även död svamp kan vara toxiskt för gräset kan plantorna fortsätta att vissna en kort tid efter att preparatet har använts. Skadan ser då fulare ut. Vad som däremot inte händer är att skadorna växer sig mycket större, eftersom svampen som skulle växa, är död.

Efter en tid har svampresterna har svampresterna sköljts bort av regn eller ätits upp av jordbakterier och gräset återhämtar sig. Det här går förstås hand i hand med hur viktigt det är att arbeta förebyggande, om man helt vill undvika svampsymptom.´


Vad händer med Clint?

Vi tycker fortfarande att det är mycket tråkigt att vi var tvungna att ställa in vår utbildning, med Clint Mattox, som skulle ha ägt rum nu i Oktober. Han mår bra och är hemma i Indiana och forskar och undervisar för fullt. Vi hoppas kunna hålla utbildningen i februari istället och om omständigheterna tillåter vill Clint gärna vara med. För dem av er som vill ha mer Mattox i era liv, eller som inte kan vänta så länge som till februari, håller han snart en internetbaserad kurs som riktar sig till nya greenkepers, med gott om matnyttig information även för den erfarne. Kursen pågår mellan 9 november och 18 december, hålls på engelska och kostar $385 dollar att delta i.

Se länken för mer information och registrering

Onlinemöten för rådgivning

På grund av läget vi befinner oss i nu gällande coronaviruset har vi inte möjlighet att komma till alla regioner som vi skulle vilja besöka, exempelvis Stockholm. Därför har vi börjat boka onlinemöten istället, där greenkeeper går runt i fält och vi följer med via videosamtal. På så sätt kan vi ändå tillsammans titta på gräset, bestämma var vi ska ta prover, diskutera och göra bedömningar.

Om du är intresserad av att boka ett onlinemöte är du varmt välkommen att kontakta oss. Ring eller maila Helena på helena.loofandersson@botaniskanalys.se eller 0730-654983.

Blöt höst resulterade i en fantastiskt bra vårstart för gräset

Vi har under de senaste veckorna besökt runt 50 olika golfklubbar i Götaland och Svealand. Sammanfattningsvis kan vi säga att golfbanorna är i fin form med grönt och friskt gräs. De flesta banor har haft en mycket bra övervintring utan varken isskador eller frystorka.

Vi har kunnat notera att det är ovanligt lite snömögel på golfbanorna den hår våren. Inte bara på de ytor som har behandlats utan även på foregreen, tee, fairway, ruff och andra obehandlade ytor! Vad kan detta bero på? Ja det är faktiskt helt och hållet naturens förtjänst. I höstas fick vi mycket stora mängder nederbörd under hela oktober och en stor del av november. Snömögel trivs ju visserligen i fukt men höstens väder gav inte fuktiga förutsättningar utan snarare mycket blöta förutsättningar vilket däremot inte är gynnsamt för snömögel. Dessutom är oktober och november just den tiden på året då snömöglet bildar sin spor- och mycelbank som den sedan använder sig av för att sprida sig vidare med under vintern. Men det som hände i höstas var att snömöglet inte lyckades med detta eftersom det helt enkelt sköljdes bort av det kraftiga regnet och därmed lyckades inte snömöglet att etablera sig.

Så vi har alltså det regniga och grå höstvädret att tacka för att gräset nu får en riktigt fin vårstart på våra golfbanor runt om i landet. Detta var kanske lite oväntat eftersom den milda och fuktiga vintern har varit optimal för just utvecklingen av snömögel. Men höstens kraftiga nederbörd blev alltså räddningen.

Vi har även kunnat notera en del förekomst av Pythium men faktiskt mindre än vad man skulle kunna tro efter den milda vintern som varit. Detta kan bero på att det inte har funnit så mycket skadat gräs som annars brukar vara anledningen till att Pythium börjar att etablera sig.

Vi har också hittat en del aktiv antraknos i Skåne samt även sett en del symptom för dollar spot men ingen levande svamp.

Information om våra öppettider

I rådande tider av oro och osäkerhet vill vi passa på att informera om att vi på Botaniska Analysgruppen håller öppet och tar emot prover som vanligt från er som känner er friska.

För er som vill lämna mykologiprover har vi även en låda i huvudentrén där ni gärna får lämna era prover istället för att besöka oss på kontoret. Om proverna är för stora för att lämna i lådan får du gärna ställa dem utanför vår dörr och ringa och meddela oss att du ställt dem där. Huvudentrén är öppen mellan 9-16 men det brukar finnas någon på plats på kontoret mellan 8-17 så om huvudentrén är stängd går det bra att ringa oss på telefon  031-786 26 67.

För er golfkunder så kommer vi som vanligt gärna och besöker er som är friska under våren för provtagning och rådgivning. Självklart kommer vi givetvis bara om vi känner oss helt och fullt friska. Vi vill så långt det är möjligt att vi håller våra möten utomhus.

I dessa oroliga tider följer vi givetvis alla rekommendationer och sätter alltid våra kunders och anställdas hälsa främst och gör allt vi kan för att stoppa spridningen av smittan.

Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att ringa oss!
Ta hand om er och varandra!

Hälsningar
Botaniska Analysgruppen

Till toppen