Spormätningar i luft

Spormätningar kan vara till stor hjälp när man vill bedöma en eventuell onormal förekomst av mögelsvamp i inomhusluften. Mögel är sällan synligt för ögat. Svampen kan sakna både färg och lukt och den växer ofta i slutna delar av byggnadskonstruktionen. Sporer och svamphyfer kan ändå läcka ut genom små springor till inomhusluften. En spormätning kan därför utgöra en viktig del i sökandet efter dolda fuktproblem och även påvisa en förhöjd halt av mögelsporer i inomhusluften.

Riktade spormätningar lokaliserar mögelhärdar, som t.ex. finns inuti i bjälklag eller reglade väggar och kan därmed hjälpa till att ringa in en fuktskada. Man kan då antingen utnyttja befintliga öppningar som eluttag eller ta upp hål med hålsåg/dosborr. Även ventilationssystemet kan undersökas med samma metod.

Analyssvaret

Sammansättningen av sporer och hyfer i inomhusluften skall vara densamma som den i utomhusluften. Men koncentrationen av de olika svamparna skall vara lägre inne än ute. Spormätningen ger ett mått på hur stor avvikelsen är från normala förhållanden. För att kunna utvärdera resultatet av inomhusmätningen är det alltså nödvändigt att också ta prov på utomhusluften när mätningarna utförs.

Om inomhusluften avviker från utomhusluften genom att:

  • sammansättningen av mögelsorter i inomhusluften är annorlunda
  • om koncentrationen är högre
  • om någon mögelsort som indikerar fuktskada dominerar

så tyder det på att något i byggnaden är fel.

Om analyssvaret  indikerar en aktiv mögeltillväxt, ska förhållandena inte tolereras. Ett sådant svar bör leda till ytterligare undersökningar om var det skadade materialet finns, och om hur dessa skador bör åtgärdas.

Hur går en luftanalys till?

Botaniska Analysgruppen använder sig av en RCS-sampler när en luftanalys ska utföras. Mätningen bygger på att en känd luftvolym sugs in mot en sporremsa, en s.k. ”strip”. Sporremsan innehåller ett näringsmedium som sporerna slungas in mot och fastnar på. Grobara sporer och svampfragment växer sedan ut till kolonier. Dessa räknas och identifieras efter sju till tio dagars odling. Vid provtagningstillfället görs även en utomhusmätning som referens för att få ett riktvärde att jämföra med.

En låg sporhalt behöver inte vara ett bevis på att huset är fritt från mögel. En spormätning bör därför ses som ett komplement till andra undersökningar av byggnaden (se även under materialprover).

Botaniska analysgruppen har lång erfarenhet av spormätningar och av att tolka analysresultaten.

Länkar:

– Priser (samt information om lån av spormätare)
– Så gör du en spormätning
– Beställningsblankett spormätning (ifyllbart PDF-formulär)