Mögel i hus – materialprov och analys

Materialprover från byggnadsmaterial tas om man misstänker att en byggnad är påverkad av en fuktskada. Analysen av det inlämnade provet visar om det finns en mikrobiell påväxt, dvs. av mögel och/eller bakterier, och i vilken mängd de förekommer.

Mögelanalysen är baserad på en undersökning som utförs i mikroskop. Den omfattar en frekvensbedömning av mögelsvampar och aktinomyceter enligt en tregradig skala: (1) ingen eller sparsam förekomst, vilket motsvarar en normal nivå för ett opåverkat material, (2) måttlig, som innebär en mindre förhöjning som t.ex. vid en kortvarig eller svag nedfuktning och (3) riklig, som tyder på en förekomst av en aktiv eller en gammal fuktskada.

En del mögelsvampar går att bestämma till släkte men det görs endast i undantagsfall, beroende av påväxtens skick. Istället visar analysresultatet framför allt omfattningen av den mikrobiella påväxten. Tillsammans med fuktmätningar och övriga byggnadstekniska undersökningar, kan resultatet därefter användas som en viktig del i skadeutredningsprocessen och utgöra ett underlag för lämpliga åtgärder. Läs även Boverkets byggregler kapitel 6:51 och Folkhälsomyndigheten FoHMFS 2014:14 för allmänna råd om fukt och mögel.

Bilden är tagen med svepelektronmikroskop och visar sporbärande hyfer av Aspergillus. Mängder av sporer är synliga i bakgrunden.

Orsaken till fukt och risken för tillväxt på olika material

Orsakerna till fuktproblem och mögel i hus kan vara flera. Hög luftfuktighet inomhus i kombination med dålig ventilation kan vara en källa till mögel. Det beror på att det bildas kondens när varm luft kyls av exempelvis vid dåligt fungerande fuktspärrar.
Otäta tak eller läckage från rör som sprungit läck kan också skapa problem. Alla material, både organiska och oorganiska, kan i olika grad riskera en mikrobiell påväxt om materialet utsätts för tillräckligt mycket fukt. Det kan det vara svårt att bedöma påväxten med blotta ögat då en del mögelsorter saknar färg och därför inte är synliga. Missfärgningar kan dessutom orsakas av annat än mögel, varför en analys oftast är nödvändig.

Ohälsa?

Många studier visar ett samband mellan vistelse i fuktskadade byggnader och ohälsa. Världshälsoorganisationen WHO har gjort en stor litteraturgenomgång inom området och utifrån denna utfärdat riktlinjer rörande hur sådana miljöer ska hanteras. Det vetenskapliga stödet för att en fuktig och möglig miljö kan bidra till olika luftvägsbesvär, t ex astma, är tillräckligt. Därför rekommenderar WHO att man alltid ser till att göra något åt fuktproblemen och tar bort allt mögel. Organisationen anser att man måste tillämpa försiktighetsprincipen. Det gäller trots att man inte vet precis på vilket sätt som alla de olika besvären uppkommer, eller hur mycket mögel som måste till för att människor skall reagera. Läs mer om ohälsa under FAQ ohälsa.

Länkar:

– Priser
– Så tar du materialprov
Så gör du en spormätning
– Beställningsblankett materialprov (ifyllbart PDF-formulär)

Bilden överst visar en träyta och i hög förstoring avslöjas en kraftig mögelpåväxt (undre bilden). Foto: Botaniska Analysgruppen.