Att anlägga en äng på golfbanan

Förr var blomstrande ängar ett vanligt inslag i den svenska naturen. De senaste decenniernas rationalisering av jordbruket har emellertid inneburit att naturtypen mer eller mindre försvunnit, och med den, mångfalden av olika pollinatörer. Trots omfattande insatser har den negativa trenden fortsatt. Som ett exempel bedöms en tredjedel av våra vilda svenska bin vara hotade.

För att vända trenden behövs lösningar på flera nivåer. Här kan svenska golfbanor vara med och göra betydande insatser. Golfbanor har unika möjligheter att anlägga blommande ängar. Det kan locka fler målgrupper till spel, och det samtidigt som man bidrar till en hållbar utveckling.

Innan processen sätter igång kan det vara bra att få med berörda medlemmar och personal. Bjud in alla till ett möte! Finns det medlemmar eller externa aktörer som kan bidra med värdefull information om ängar (t ex vilka lokala ängsväxter trivs just här och var trivs vildbin)? Undersök om det finns andra enkla och billiga men kraftfulla projekt som kan bidra till ökad biodiversitet (t ex insektshotell, döda träd och holkar). Kanske är det möjligt att få med personer som kan ställa upp på ideell basis, t ex inom hembygdsföreningen eller om det finns någon lokal botanisk förening? Välj sedan ut de förslag som är enkla att genomföra och som gör mest nytta för den biologiska mångfalden på banan.

Hur anläggs ängen
För att anlägga en äng krävs inga stora ytor, men välj platsen med omsorg. Ängsblommorna och insekterna gynnas av att ängen ligger i soligt och vindstilla läge. Finns sandblottor i närheten är det bra då flera vildbin bygger sina bon i sanden. Du kan också skrapa av det översta jordlagret så att sanden blottas eller så kan sandhögar läggas ut i solbelyst läge (använd gärna finkornig ”sandlådesand”). För trädbyggande vildbin kan torra lövträdsstockar med fördel också placeras ut invid banan. Många arter anlägger nämligen sina bon i små håligheter i gamla träd eller i död ved.

Länsstyrelsen i Skåne rekommenderar att ängsblommor sås in i ruffar eller i högruffar då dessa sällan klipps och inte behandlas kemiskt. Ytorna bör dock ”störas” så att jorden blottläggs, annars konkurreras örterna ut. Vid nyanläggning kan vegetationen schaktas bort så att jorden blir bar. Ett annat sätt är att gräva bort gräset i rutor på minst 1 x 1 meter innan fröer sås in. Tänk också på att ängsväxter trivs på mager mark så det gäller att inte gödsla (!).

Välj alltid fröer eller småplantor från inhemska växter. Gärna lokala sorter som finns i din omgivning (här kan t ex insatta medlemmar bidra med specifik kunskap) eftersom dessa är anpassade efter de pollinatörer som finns i omgivningen. Finns rester av den gamla floran kvar på området är det bra att låta den stå kvar (eller samla in fröer för nysådd). På marknaden finns också olika fröblandningar som är anpassade efter olika jordarter och hur fuktig marken är under högsommaren. Pratensis AB3 är ett exempel på en seriös aktör som har svenskt genetisk material av riktiga ängsväxter.

Tidpunkten för sådd är augusti-september eller under våren i april-maj. Våren innebär dock mer passning med vattenkannan. Eftersom utsädesmängden är låg (3–3,5 g/ m²) är det lämpligt att blanda upp fröet med lika stor del fyllnadsmaterial, som till exempel sågspån, vetekli eller sand för att få en jämn fördelning av fröet på ytan och för att man ska kunna se var man redan sått2.

Ängar ska slås eller klippas efter blomningen, dock inte förrän örterna hunnit sätta frö. Det varierar givetvis i tid, men i slutet juli eller i början av augusti brukar vara en lämplig tid. Låt klippet ligga kvar några dagar till en vecka innan det tas bort, så växterna hinner släppa sina frön.

Anläggningen av äng är en process som tar några år, men ett gott resultat brukar uppnås ”redan” efter tre år.

Länkar och bilder

1) Länk till åtgärder för vildbin, om sandblottor, stockar och ängsblommor (Länsstyrelsen)
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.5e83a30f169d90292dff156/1606900995235/Hj%C3%A4lp%20v%C3%A5ra%20vilda%20bin_faktabroschyr_webb_tillg%C3%A4nglighetsanpassad.pdf

2) Länk till praktisk handledning från gräsytor till äng (Naturskyddsföreningen)
https://old.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/fran_grasytor_till_angar_2020_07_06.pdf

3) Länk till företaget Pratensis hemsida (ett företag som säljer ängsfröer och som även har bra information om ängar)
http://www.pratensis.se/artikel/hur-anlaggs-angen