Botaniska Analysgruppens Integritetspolicy

För Botaniska Analysgruppen är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter hittar i slutet av detta dokument.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Botaniska Analysgruppens verksamhet är Botaniska Analysgruppen personuppgiftsansvarig.

Varför samlar vi in personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster du har begärt. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna ingå och uppfylla avtalet med dig. Vi behandlar också dina personuppgifter för affärsutveckling, marknadsföring, statistik och för att kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. Vi kommer även behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig och för att informera dig om våra kurser, evenemang och annat som vi finner ligga i såväl ditt som vårt intresse.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om service eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra våra tjänster. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis då du anger dina uppgifter i samband med att du beställer tjänster från oss, anmäler dig för att få nyhetsbrev, deltar på utbildningar och andra event eller tar kontakt med oss.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

  • Personuppgiftsbiträden
    I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av olika IT-leverantörer. De är att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss. Vi har ansvar för att skriva avtal med samtliga personuppgiftsbiträden och lämna instruktioner om hur dessa får behandla personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.
  • Externa rådgivare
    Vi kan komma att lämna nödvändig information till externa rådgivare, t.ex. revisionsbyråer, advokatbyråer eller andra juristbyråer om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att hantera eller bemöta rättsliga krav. Det utlämnandet är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.
  • Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
    Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Vi kan komma att dela personuppgifter med Polisen eller andra rättsvårdande myndigheter. Behandlingen är nödvändig för utlämningen i detta avseende är att kunna uppfylla de rättsliga skyldigheterna som åligger oss t ex vid en brottsutredning.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

Telefon: 031-786 26 67
E-post: botaniskanalys@botaniskanalys.se
Besöksadress: Carl Skottsbergs gata 22 B, 413 19 Göteborg

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår hemsida botaniskanalys.se