Nu kan du börja anlägga en blomsteräng inför nästa år.

Vi har i tidigare nyhetsbrev skrivit om hur ängar på golfbanan kan vara till både glädje och nytta. Alla delar av golfbanan är ju inte tees, greener och fairways. Om delar av de ytor som inte är en direkt del av spelfältet utgörs av blomrika gräsmarker, kan banan bli mer attraktiv för klubbmedlemmarna. Sådana marker är vackra, och bidrar till att en runda med golfklubborna ger återhämtning från vardagens stress. Ett flertal studier visar också, att vistelse i artrika miljöer är bra för vårt immunförsvar och minskar risken för kroniska inflammationssjukdomar. Allt fler är dessutom medvetna om vikten av att vi är rädda om de bin, humlor och fjärilar som gynnas av välskötta ängar. Vi är ju beroende av dem för att kunna skörda frukter och grönsaker. Medlemmarna gläds åt att deras egen golfklubb gör insatser för att underlätta för insektslivet, och för att pollinatörerna skall hitta nektar och pollen, som dessa måste ha för att överleva.

Nu i oktober kan du börja så in lämpliga växter inför nästa säsong. Skulle du inte hinna nu, går det bra att så tidigt i vår (april – maj), men det kan vara bra att förbereda marken redan nu.

För att ängen skall göra störst nytta, bör fröna komma från den del av landet där golfbanan ligger. Nu är det lite sent att samla in själv, men man kan köpa lämpliga blandningar från företaget Pratensis, som har sådana av olika ursprung och för olika lägen (http://www.pratensis.se). Däremot skall man vara lite försiktig med andra stora fröfirmor. En del säljer blandningar som inte alltid har sitt ursprung ens i Sverige, ännu mindre från en speciell region. Ibland innehåller de frön som inte ens kommer från riktiga ängsväxter. De flesta ängsfröblandningar har ett inslag av ettåriga växter, som egentligen är åkerogräs. Men det finns en orsak till detta: det gör att det finns något som blommar redan första året, trots att de flesta som hör hemma på ängen och som är fleråriga, tar längre tid på sig. Redan under andra året är de dessa perenna arter som dominerar.

Det finns flera anledningar till att man bör välja frön från växter som har lokalt ursprung. Då gror de med större sannolikhet till plantor som klarar sig bra i rådande klimat. Det är också troligt att de då har egenskaper som passar platsens insekter och svampar, som de kan utveckla en ömsesidigt gynnsam relation med. Rent allmänt vill man också bevara så mycket som möjligt av den geografiska variation som finns inom alla arter.

Det här är bra att göra nu:

Den bästa platsen är en som är solexponerad under ett antal timmar under dagen. Jorden bör vara mager och har en grynig konsistens, gärna med inslag av sand. Om jorden är tyngre och inte lika lättdränerad, kan du tillföra sand.

Börja med att ta bort 10 – 30 cm av det grässvålen, så att du får bort både gräs och rötter från sådana växter som kan konkurrera med dem du vill ha. Särskilt fleråriga rotogräs som t ex tistlar, nässlor och kirskål behöver avlägsnas. Om marken är någorlunda mager, kan det räcka att blotta jorden fläckvis.

Därefter krattar du jorden, så att den blir jämn, och slå sönder eventuella klumpar. Vattna den sedan, för groningen går fortare om jorden är lite fuktig.

Ängsfrön måste sås ganska glest. Det är lättast att blanda fröna med lite sand eller sågspån, för att kunna fördela dem jämnt och kunna se var du har sått. Det går åt ungefär 3 – 3,5 g per kvadratmeter.

Efter sådden myllar du ner fröna med en kratta eller gallervält. De skall bara precis täckas av jord i ett tunt lager och får inte hamna för djupt ner i marken. Nu är det bara att vänta. – Om du väljer att så först på våren, får du passa på att marken inte torkar ut innan fröna har grott.

Välkommen att anmäla dig!

Kom på höstens utbildning inom byggnadsrelaterad mikrobiologi, torsdagen 17/11. Utbildningen riktar sig främst till konsulter som jobbar med inomhusmiljö, skadeutredare, fastighetsförvaltare och alla andra som vill ha mer förståelse för samspelet mellan mögel och hälsa.

Utbildningen består av två delar, som hålls under samma dag.  Du kan anmäla dig till en heldagsutbildning, eller bara till en av delarna om det passar dig bättre.

  • Teori kl 9-14: Du får en ökad förståelse för vad mögel är och hur det hänger ihop med ohälsa i inomhusmiljö.. Vi diskuterar lagar och regler som rör dessa frågor och förklarar varför försiktighetsprincipen bör tillämpas.
  • Praktik 14-16: Du får kunskap om mykologiska analysers plats i skadeutredningskedjan och träning i provtagningsmetodik, samt hur man tolkar analysresultaten.

Här kan du läsa mer om utbildningar och anmäla dig

Nya priser för mykologitjänsterna

Sommartider på Botaniska Analysgruppen

Vi närmar vi oss semestertider och ser fram emot härliga sommardagar och välbehövlig vila. Under v. 26-32 har vi begränsad bemanning, och tidvis kan kontoret vara obemannat. Normalt finns vi på plats åtminstone mellan 09:00-15:00 varje helgfri vardag.

Under större delen av sommaren är även Institutionens huvudentré låst, så använd ingången på byggnadens vänstra sida (entré C, vänd mot Botaniska Trädgården). Där finns även en ringklocka.

  • Vill du vara säker på att få personlig hjälp, ring 031-786 26 67!

Ny prislista

Från halvårsskiftet, 1 juli 2022, har vi ny prislista.
Du hittar den nya prislistan här

Vi önskar er en skön sommar.

Varma hälsningar
Botaniska Analysgruppen

Mykologi och växtskydd
http://old.botaniskanalys.se
Besöksadress:
Carl Skottsbergs
Gata 22B
413 19 Göteborg

Post- och leveransadress:
Box 416,
405 30 Göteborg

Robert Daun

031-786 26 54
robert.daun@botaniskanalys.se

Elisabeth Gondel
031-786 26 57
elisabeth.gondel@botaniskanalys.se

Marina Usoltseva
0704-97 04 29
marina.usoltseva@botaniskanalys.se

Helena Lööf Andersson
031-786 26 67
0730-65 49 83
helena.loofandersson@botaniskanalys.se

Vårens och sommarens svampsituation

Snömögel
I de prover vi fått in under våren och försommaren har vi sett en hel del snömögel i form av sommarfusarium som har kommit i samband med regn. I år har våren generellt sett varit torr och när en stress växlas mot en annan stress gynnas snömöglet. Gräset är hungrigt och all näring har dränerats.

Torrfläckar
Nu under försommaren har flera klubbar i Stockholmstrakten drabbats av jobbiga torrfläckar vilka har uppkommit efter regn. Torrfläckarna utvecklades egentligen under vårens torka men började synas mer efter regn. Detta kan verka något förvirrande men beror på att när regnet väl kom började allt omkringliggande gräs växa jättebra medan gräset i torrfläckarna inte kom igång och växte.
Vi har sammanlagt fått in prover från sju olika greener med torrfläckar och vid en första anblick såg alla torrfläckar ut att vara Pythium root dysfunction. Vi hittade emellertid bara Pythium-problem i ett av sju prover. Det gäller ändå att vara observant eftersom torrfläckar kan provocera fram Pythium-utbrott.

Tidig dollar spot
I år har vi sett dollar spot väldigt tidigt på säsongen. Vi har fått in prover med dollar spot från två klubbar, en klubb i Småland och en i Stockholm. Det gäller alltså att redan nu vara uppmärksam vad gäller denna svamp. För att förebygga dollar spot bör man jobba med att motverka torkstress och att välta så ofta det går. Om man vältar mycket är det också viktigt att inte glömma bort att lufta greenerna för att undvika att drabbas av black layer.

Sommartider på Botaniska Analysgruppen

Labbet är öppet hela sommaren och det går bra att skicka eller lämna in prover som vanligt. Under v30 och 31 (25 juli till 6 augusti) är dock Marina på semester och den som vill ha lite djupare konsultation behöver därför kontakta Marina innan eller efter denna period.

Varma hälsningar
Botaniska Analysgruppen

Se upp för oseriösa mögeltest!

Se upp för oseriösa mögeltest!

På marknaden saluförs enkla mögeltest som innebär att man per post får hemsänt odlingsplattor vilka får stå öppna i de aktuella rummen under någon timme. Efter några dagar räknar man sedan antalet mögelkolonier som har utvecklats och beroende på antalet sägs det att man själv kan tolka och bedöma om mögelförekomsten i rumsluften är normal eller inte och detta utan utomhusreferens! Vid första påseendet kan detta kanske tyckas vara ett snabbt och enkelt sätt att få reda på hur mögelläget är.

När det gäller metoden med odlingsplattor (så kallad passiv sampling) finns flera invändningar. För det första behövs ett referensvärde från utomhusluften för att skilja ut de sporer och hyfer som kommer in via ventilations- och vädringsluften.  I vanlig utomhusluft finns nämligen alltid större eller mindre mängder mögelsporer och halterna varierar kraftigt mellan olika årstider men också mellan olika platser. Om man inte vet något om sporhalterna som för tillfället finns i utomhusluften i närområdet går det inte att avgöra vad som eventuellt har sitt ursprung i mögeltillväxt inomhus. För att särskilja en torr och oskadad miljö från en med fuktskador, jämförs också de olika mögelslagen inomhus med utomhusfloran. Ofta är specifika mögelsorter representerade i högre grad i fuktskadade miljöer, jämfört med en torr och oskadad miljö.  För att kunna identifiera olika mögelsorter på en odlingsplatta behövs både lång erfarenhet och tillgång till bra mikroskop.

Vi har fått in exempel på provsvar från mögelanalyser där ett fåtal kolonier sägs indikera fuktskada. I provsvaret finns arter som är vanliga i utomhusluften men det finns inga referenser till varför detta resultat tolkas som indikation på en fuktskada.

Tillsammans med Lokalförvaltningen i Göteborg har vi skrivit en artikel (1) i tidningen Bygg & Teknik om våra gemensamma erfarenheter av mätningar av mögelsporhalter i rumsluft. Vi konstaterade då bland annat att endast två metoder hade förutsättningar att ge ett kvantitativt mått på mikrobiell aktivitet, nämligen spormätningar med RCS-sampler och DNA-analyser av damm.

Till skillnad från testerna med odlingsplattor, är tester med RCS Sampler är en så kallad aktiv mätmetod. Här är den totala luftmängden som strömmar in mot näringsmediet känd (och angiven i sporer/m3 luft), och ett jämförande referensprov i utomhusluften inhämtas alltid samtidigt som inomhusproverna tas. I den passiva metoden går det inte att exakt ange totalantal sporer eftersom den inte anger den totala luftvolymen. Hur luften för tillfället rör sig i det undersökta rummet påverkar också resultatet starkt och oförutsägbart vid en passiv mätning. Utöver detta riskerar tyngre sporer att bli överrepresenterade i den passiva samplingen (till skillnad från en aktiv) och man kan helt missa småsporiga mögelslag som exempelvis Aspergillus och Penicillium vilka är bland de absolut viktigaste indikatorerna på fukt- och mögelskador i byggnader.

Det finns många metoder på marknaden som riskerar att ge kunder felaktiga svar – och konsekvensen kan bli att angrepp förbises – eller att kostsamma och onödiga renoveringar görs. Därför är det viktigt att välja rätt mätmetod som är lämpligt för ändamålet. Det ställer också krav på konsultens kunskap så att onödiga feltolkningar kan undvikas

Referenser
(1) Andersson, J-E. et al (2019) Erfarenheter av mätningar av mögel som ett led i en byggnadsteknisk undersökning. Bygg & Teknik nr 8 pp. 52–55(2) Yamamoto, N. et al. (2011)  Comparison of quantitative airborne fungi measurements by active and passive sampling metods. Journal of Aerosol Science 42 pp. 499–507

Gynna vilda pollinatörer på golfbanan!

Att anlägga en äng på golfbanan

Förr var blomstrande ängar ett vanligt inslag i den svenska naturen. De senaste decenniernas rationalisering av jordbruket har emellertid inneburit att naturtypen mer eller mindre försvunnit, och med den, mångfalden av olika pollinatörer. Trots omfattande insatser har den negativa trenden fortsatt. Som ett exempel bedöms en tredjedel av våra vilda svenska bin vara hotade.

För att vända trenden behövs lösningar på flera nivåer. Här kan svenska golfbanor vara med och göra betydande insatser. Golfbanor har unika möjligheter att anlägga blommande ängar. Det kan locka fler målgrupper till spel, och det samtidigt som man bidrar till en hållbar utveckling.

Innan processen sätter igång kan det vara bra att få med berörda medlemmar och personal. Bjud in alla till ett möte! Finns det medlemmar eller externa aktörer som kan bidra med värdefull information om ängar (t ex vilka lokala ängsväxter trivs just här och var trivs vildbin)? Undersök om det finns andra enkla och billiga men kraftfulla projekt som kan bidra till ökad biodiversitet (t ex insektshotell, döda träd och holkar). Kanske är det möjligt att få med personer som kan ställa upp på ideell basis, t ex inom hembygdsföreningen eller om det finns någon lokal botanisk förening? Välj sedan ut de förslag som är enkla att genomföra och som gör mest nytta för den biologiska mångfalden på banan.

Hur anläggs ängen
För att anlägga en äng krävs inga stora ytor, men välj platsen med omsorg. Ängsblommorna och insekterna gynnas av att ängen ligger i soligt och vindstilla läge. Finns sandblottor i närheten är det bra då flera vildbin bygger sina bon i sanden. Du kan också skrapa av det översta jordlagret så att sanden blottas eller så kan sandhögar läggas ut i solbelyst läge (använd gärna finkornig ”sandlådesand”). För trädbyggande vildbin kan torra lövträdsstockar med fördel också placeras ut invid banan. Många arter anlägger nämligen sina bon i små håligheter i gamla träd eller i död ved.

Länsstyrelsen i Skåne rekommenderar att ängsblommor sås in i ruffar eller i högruffar då dessa sällan klipps och inte behandlas kemiskt. Ytorna bör dock ”störas” så att jorden blottläggs, annars konkurreras örterna ut. Vid nyanläggning kan vegetationen schaktas bort så att jorden blir bar. Ett annat sätt är att gräva bort gräset i rutor på minst 1 x 1 meter innan fröer sås in. Tänk också på att ängsväxter trivs på mager mark så det gäller att inte gödsla (!).

Välj alltid fröer eller småplantor från inhemska växter. Gärna lokala sorter som finns i din omgivning (här kan t ex insatta medlemmar bidra med specifik kunskap) eftersom dessa är anpassade efter de pollinatörer som finns i omgivningen. Finns rester av den gamla floran kvar på området är det bra att låta den stå kvar (eller samla in fröer för nysådd). På marknaden finns också olika fröblandningar som är anpassade efter olika jordarter och hur fuktig marken är under högsommaren. Pratensis AB3 är ett exempel på en seriös aktör som har svenskt genetisk material av riktiga ängsväxter.

Tidpunkten för sådd är augusti-september eller under våren i april-maj. Våren innebär dock mer passning med vattenkannan. Eftersom utsädesmängden är låg (3–3,5 g/ m²) är det lämpligt att blanda upp fröet med lika stor del fyllnadsmaterial, som till exempel sågspån, vetekli eller sand för att få en jämn fördelning av fröet på ytan och för att man ska kunna se var man redan sått2.

Ängar ska slås eller klippas efter blomningen, dock inte förrän örterna hunnit sätta frö. Det varierar givetvis i tid, men i slutet juli eller i början av augusti brukar vara en lämplig tid. Låt klippet ligga kvar några dagar till en vecka innan det tas bort, så växterna hinner släppa sina frön.

Anläggningen av äng är en process som tar några år, men ett gott resultat brukar uppnås ”redan” efter tre år.

Länkar och bilder

1) Länk till åtgärder för vildbin, om sandblottor, stockar och ängsblommor (Länsstyrelsen)
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.5e83a30f169d90292dff156/1606900995235/Hj%C3%A4lp%20v%C3%A5ra%20vilda%20bin_faktabroschyr_webb_tillg%C3%A4nglighetsanpassad.pdf

2) Länk till praktisk handledning från gräsytor till äng (Naturskyddsföreningen)
https://old.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/fran_grasytor_till_angar_2020_07_06.pdf

3) Länk till företaget Pratensis hemsida (ett företag som säljer ängsfröer och som även har bra information om ängar)
http://www.pratensis.se/artikel/hur-anlaggs-angen

Till toppen