Våra öppettider runt jul och nyår

Vi på Botaniska Analysgruppen vill önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi finns på plats och håller öppet även under mellandagarna men med begränsad bemanning. På luciadagen den 13 december är vi borta under större delen av dagen.

Vill du vara säker på att komma i kontakt med oss, så är det bäst att först slå oss en signal på 031-786 26 67. Huvudentrén är stängd från 24 december till 6 januari, så använd ingången via Botaniska Trädgården när ni vill in till oss. Det finns en ringklocka. Vid andra tider än dessa finns också vår låda som man kan lägga prover i.

Tänk på att inte göra en spormätning som mognar ut precis till juldagarna dvs. till den 24-27 december. Kontakta oss innan du gör en spormätning för att se om det är möjligt (sporremsorna tar cirka 7 – 10 dagar för att mogna ut).

Extremsommaren 2018 har lämnat sina spår…

Sommaren som slog alla tiders värmerekord

Förra året hade vi ju en sommar med extremt torrt väder och rekordhöga temperaturer vilket resulterade i att gräset på golfbanorna runt om i landet blev försvagat och mer mottagligt för vissa svampsjukdomar. Vädret var t ex mycket gynnsamt för antraknosutveckling.

Under hösten växlade vädret om och blev istället mycket blött vilket bidrog till ett högt snömögeltryck i princip över hela landet. Det var också svårt att använda någon kemisk bekämpning eftersom det fanns så få tillfällen då vädret lämpade sig för att gå ut och bespruta, det var helt enkelt för blött.

Detta gjorde att aktiva symptom hängde kvar över vintern och i februari och mars fick även flertalet klubbar som vanligtvis inte brukar bekämpa ändå gå ut och behandla med kontaktverkande preparat eftersom det låg aktiva snömögelfläckar kvar efter att isen tagits bort.

Vad hände under 2019?

Årets sommar blev mer som en normalsvensk sommar med betydligt mer nederbörd än förra året. Detta har inneburit att det blivit färre problem med antraknos i år. Men det är dock fortfarande en hel del klubbar som haft problem med antraknos även i år, framförallt på östkusten men även norrut i landet. Problemen började uppstå i andra delen av augusti och fortsatte sedan långt in i september. Detta kan bero på förra årets extremsommar då gräset blev utmattat och många drabbades av antraknos vilket kan ha gjort att gräset blivit känsligare för antraknos även i år.

Några klubbar på västkusten och i Skåne har också fått en hel del dollar spot. Även om vädret inte varit lika gynnsamt som 2018, var ändå juli torr eller mycket torr på sina ställen, och i augusti kom intensiva skyfall över det normala. Det var även varmare än normalt. Och detta är förutsättningar som är gynnsamt för dollar spot.

När det gäller snömögel har det under hösten i år sett mycket bättre ut jämfört med förra året. Det har också varit lättare att komma ut och bekämpa eftersom det har funnits fler dagar utan regn som har lämpat sig för bekämpning. Västkusten har dock haft det lite svårare eftersom vädret där har varit ganska blött även i år.

Sammanfattningsvis har vi haft ett betydligt mer hanterbart snömögeltryck i år och de bekämpningar som gjorts har gett goda resultat.

 

Erfarenhet av mätningar av mögel som ett led i en byggnadsteknisk undersökning

Tillsammans med Lokalförvaltningen i Göteborg och WSP har Botaniska Analysgruppen jämfört ickeförstörande metoder som kan vara till hjälp för att lokalisera dolda mögelskador i byggnader. Slutsatserna av dessa undersökningar har nu publicerats i tidningen Bygg och Teknik 2019 nr 8. 

En anledning till att utföra en byggnadsteknisk utredning kan vara att man misstänker fukt- och mögelskador. I vår del av världen förekommer sådana mögelskador främst i slutna delar av byggnadskonstruktionerna och kan därför vara besvärliga att hitta. Vi har jämfört två undersökningsmetoder som har förutsättningar att ge ett kvantitativt mått på mikrobiell aktivitet och att kunna indikera dolt mögel. Den ena är spormätningar med handhållen RCS-sampler i luft. Den andra är DNA-analyser av sedimenterat mögel i damm, vilket med topsar torkas av från horisontella provytor. Mätningar med dessa metoder gjordes parallellt i sex olika byggnader där förhållandena, inklusive skadeläget, var väl kända. Resultaten av mätningarna har sedan jämförts och diskuterats.

Slutsatserna blev bland annat att båda de nämnda metoderna kan indikera dolda fuktskador, men även visa på bristfällig städning. Biologiska kunskaper, liksom att känna till metodernas begränsningar, är nödvändiga för utvärderingen av resultaten. Metoderna kan i viss utsträckning komplettera varandra. DNA-analyser av damm kan visa på förhållandena under en längre period, medan man med luftmätningar med RCS-sampler ofta lättare kan avgöra om sporspridning fortfarande pågår. För utvärdering av resultaten är det nödvändigt att relatera till situationen utomhus eftersom inomhusluften alltid tillförs mögelsporer utifrån.  Vid spormätning i luft tas därför alltid ett referensprov utomhus vid samma tillfälle. Motsvarande referensprov vid DNA-analys av sedimenterat damm är knappast möjligt att ta, men åtminstone måste hänsyn tas till årstid då provytan varit exponerad. Dessutom måste storleken på den topsade ytan, liksom exponeringstiden (minst en månad), vara känd.
Sammanfattningsvis kompletterar båda metoderna varandra, men de ger lite olika information. Vill du veta mera kan du läsa mer i senaste numret av Bygg och Teknik. Se även: https://byggteknikforlaget.se/erfarenhet-av-matningar-av-mogel-som-ett-led-i-en-byggnadsteknisk-undersokning/

Tabell 1. Resultaten från spormätningar och DNA-analys i damm, och Lokalförvaltningens egen bedömning av byggnaderna. Grönt: (metoder) låga värden /(LF) ingen fuktskada. Gult: (metoder) måttliga värden. Rött: (metoder) höga värden/ LF) förekomst av fuktskada. Brunt: (LF) Bristfällig städning. För Aspergillus och Penicillium bedömdes DNA-värden inom intervallet 200-1100 enheter som måttliga, och de över 1100 enheter som höga. För Aspergillus versicolor, som analyserades separat av laboratoriet, gäller 30 enheter som den nedre gränsen för måttliga värden, och 200 enheter för höga värden. All förekomst av Stachybotrys är en indikation på fuktskada. Alla värden högre än noll av detta mögelslag betraktas därför som höga. LF=Lokalförvaltningen.

Till toppen