Botaniska analysgruppens utlåtande avgjorde domen i försäkringstvist

Botaniska analysgruppens kompetens och analyser har nyligen fått ligga till grund för ett domstolsbeslut i en tvist mellan en fastighetsägare och ett försäkringsbolag avseende en rötskada i en fastighet.

Under 2005 konstaterades förekomst av äkta hussvamp i en av lägenheterna i en fastighet i Göteborg. Enligt bostadsrättsföreningen har hussvampen uppkommit som en följd av tidigare läckage från en radiator eller rörsystem. Försäkringsbolaget konstaterade då att orsaken till hussvampförekomsten var oklar men att skadan accepterades som ett försäkringsfall och lämnade därmed ut ersättning för skadan.

Under hösten 2013 renoverades fastighetens fasad. Då noterades rötangrepp i det bärande bjälklaget utmed fasaden. Materialprov visade att det förekom äkta hussvamp. Bostadsrättföreningen anmälde även denna skada till försäkringsbolaget och menade då att skadan kan hänföras till samma orsak som för de skador som uppkom 2005.

Men enligt försäkringsbolaget är den sannolika orsaken till skadorna som upptäcktes 2013 utifrån kommande fukt och då främst slagregn, vilket inte täcks av försäkringen och har därför meddelat att någon ersättning inte kommer att utgå från föreningens fastighetsförsäkring.

Bostadsrättsföreningen har gått vidare med ärendet för att få det prövat i domstol.

Biologerna Elisabeth Gilert och Robert Daun vid Botaniska analysgruppen har genom egen forskning och arbete stor erfarenhet av frågor beträffande rötsvampsproblematik i byggnader. De har analyserat samtliga mikrobiologiska prover som tagits i den aktuella fastigheten under 2005 och 2013. De har även skrivit ett utlåtande i ärendet samt agerat expertvittnen under rättegången.

Genom analyserna har det framkommit att förutom äkta hussvamp, så växte det även andra arter av rötsvampar på flera ställen i fastigheten.  Dessa hittades även på platser där den äkta hussvampen också påträffades.

Elisabeth och Robert har under rättegången berättat att den äkta hussvampen kan transportera vatten från en plats till en annan inom en byggnad. De övriga rötsvamparna som hittades i byggnaden har däremot inte denna förmåga och därför måste det ha funnits lokala vatten-/fukttillströmningar på samtliga platser i fastigheten där dessa andra arter påträffades. Deras slutsats blev därför att det är mycket osannolikt att samtliga hussvampsskador i byggnaden har orsakats av en enstaka vattenutströmning.

Tingsrätten har därmed gjort bedömningen att det finns så många omständigheter som talar emot att ett enstaka radiatorläckage skulle kunna vara orsaken till hussvampskadan och att det därmed inte handlar om ett ersättningsgillt försäkringsfall. Domen har nu vunnit laga kraft och därmed kommer ingen ersättning att betalas ut från försäkringsbolaget till bostadsrättsföreningen.