En ändring i stavningen av den äkta hussvampens vetenskapliga namn

– eller “hinc illæ lacrimæ[1] (Terentius: “Andria”)

Den tidigare vedertagna stavningen ‘Serpula lacrymans’ (med “y”) har genom ett internationellt kongressbeslut ändrats från och med år 2012 så att namnet numera skall stavas Serpula lacrimans (med “i”). Detta påverkar givetvis inte på något sätt svampen i fråga, utan bara hur vi refererar till den i skrift. Vi som arbetar på Botaniska Analysgruppen har helt nyligen blivit medvetna om att stavningen är ändrad, och kommer framöver enbart att använda den nu korrekta stavningen. Vi uppmanar alla andra som har skäl att skriva om denna svamp att göra sammalunda. Om ni önskar veta mera om vad namnändringen beror på så följer en tämligen “krånglig” förklaring här nedan.

Svamparnas vetenskapliga namnskick följer internationellt vedertagna regler, vilka gäller världen över. Beslut om (eventuella) förändringar i dessa tas vid “Internationella Botaniska Kongresser”, som normalt hålls med sex års mellanrum. Efter varje sådan kongress publiceras de uppdaterade reglerna i en internationell så kallad “kod” (= “lagbok”) för nomenklaturen hos växter, alger och svampar (djur, bakterier och virus har egna regelverk), vilken informellt uppkallas efter den stad där kongressen hölls. Varje nyutgiven “kod” ersätter samtliga tidigare utgåvor, varför endast den senaste “koden” äger “laga kraft”.

Genom ett beslut i samband med den XVIII:e Internationella Botaniska Kongressen i Melbourne år 2011, vilket trädde i kraft genom utgivandet av “Melbourne-koden” (2012), har stavningen av det vetenskapliga namnet hos vår välkända äkta hussvamp ändrats från ‘Serpula lacrymans’ till Serpula lacrimans, vilket därför numera bör användas i alla sammanhang. Skillnaden i stavning beror på att “Artikel 15.1.” i “Melbourne-koden” (numera “Artikel F.3.2.” i “Shenzhen-koden”) har utvidgats med en mening som stadgar att “den stavning som användes i det bokverk varifrån namnet sanktionerades behandlas som om den vore konserverad” (fritt översatt från engelskan), vilket innebär ett avsteg från den allmänna regeln att det är “originalstavningen” i det verk där “basionymet” först giltigt publicerades som skall följas. I just detta fall beskrevs äkta hussvamp först av von Wulfen (hos Jacquin, 1781) som ‘Boletus lacrymans’ (med “y”), vilket sedermera “omkombinerades” av Schumacher (1803) till ‘Merulius lacrymans’ (likaså med “y”); bägge dessa författare följde här den medeltidslatinska normen att använda “y” i detta (och andra) ord. Men när Elias Fries tog upp detta namn i sitt verk “Systema Mycologicum” (1821) följde han i stället den klassiskt latinska normen att stava “lacrima” och därav avledda ord med “i”, och då det är från detta verk som artepitetet lacrimans, vad avser den äkta hussvampen, är sanktionerat, måste, efter att “Melbourne-koden” kom ut år 2012, oavsett under vilket släktnamn man menar arten höra hemma, denna fruktade skadegörares artepitet stavas med “i”, således med vedertagen nuvarande kunskap om dessa svampars släktindelning: äkta hussvamp Serpula lacrimans.

Själva “lagtexten” kan läsas på https://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php; den har visserligen blivit något uppdaterad efter den internationella mykologkongressen i San Juan (Puerto Rico) år 2018, vars beslut vad gäller svamparnas namn publicerades året därpå, men detta påverkar inte på något sätt vad som ovan har beskrivits angående den äkta hussvampens vetenskapliga namn.

Vi önskar framföra ett stort tack till Svengunnar Ryman i Tierp för att han uppmärksammade oss på denna ändring av den äkta hussvampens vetenskapliga namn.

[1] Det latinska citatet, hämtat från den tidige romerske komediförfattaren Publius Terentius Afers (ca 195–159 f. Kr.) skådespel “Andria” (“Flickan från Andros”), betyder “härav dessa tårar”, vilket här kan tolkas som en förklaring till “Varför i all sin dar måste man ändra på stavningen? Det gör mig gråtfärdig!”, men innehåller även samma latinska ord, “lacrima”, som den äkta hussvampens vetenskapliga artepitet är avlett ifrån: “den gråtande [svampen]”.